Algemene voorwaarden rijschool Blue 2024

Artikel 1 Verplichtingen rijschool Blue: De rijschool is verplicht:

 1. Rijinstructeurs met een geldige WRM pas aan te bieden aan de kandidaat.
 2. Dat de instructeur om periodiek de leerling op de hoogte stelt van zijn of haar voortgang in kader van de exameneisen.
 3. Dat alle theorie en/ of praktijkexamens die door de rijschool worden moeten worden gereserveerd bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, ook bij Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) word ingediend.
 4. Een vervangende gelijkwaardige voertuig mogelijk te regelen indien deze stuk gaat vlak voor het examen.
 5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les overeenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 6. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking WA op zit.

Artikel 2 Verplichtingen leerling: De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de door de afgesproken datum, tijd en plaats voor elke rijles. (De rijschool hanteert een wachttijd van 15 minuten per afspraak indien de leerling niet aanwezig is binnen de 15 minuten, dan zal de rijschool de volledige kosten van de geplande afspraak in kosten nemen).
 2. De volledige rijles prijs moet worden voldaan indien een leerling binnen 48 uur afmeld voor de rijles. Een te laat afgezegde rijles word niet in rekening gebracht door rijschool Blue indien kandidaat niet aanwezig kan zijn op de rijles door een ernstig ziekte van de leerling of een familielid 1e en 2e graad, een ernstige ongeval of overlijden van de leerling of een familielid 1e of 2e graad. De rijschool kan hierbij om bewijs verlangen zodat deze lesprijs kosten niet in rekening worden gebracht.
 3. Om alle aanwijzingen van de instructeur die betrekking hebben op de rijlessen te volgen tot aan de rijexamen.
 4. De leerling dient zijn leskaart volledig (en voldoende) te hebben afgerond. Indien de leerling dit niet heeft kunnen afronden voor zijn rijexamen is de rijinstructeur gerechtigd om zijn praktijkexamen om te zetten naar een tussentijdse toets.
 5. De eigenverklaring zelf volledig naar waarheid in te vullen.
 6. De rijschool te machtigen op het CBR voor de tussentijdse toets en praktijkexamen onder rijschool nummer 7179R2.
 7. Te melden indien er een ontzegging van het besturen van een voertuig is voor het praktijkexamen.
 8. Direct voorafgaand aan de rijles niet onder invloed van medicijnen (die het rijden kunnen beinvloeden), alcohol of drugs. Indien de rijinstructeur vermoeden heeft van het gebruik van 1 van deze middelen. Dan word de rijles direct stopgezet en zal de volledige rijlesprijs in kosten worden gebracht.
 9. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader
  Onderzoek) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te
  overleggen;

Artikel 3 Annuleringsregeling les overeenkomsten:

 1. Bij ziekte, overlijden, of aantoonbare verhuizing is het mogelijk om 100% van het totaalbedrag terug te krijgen.
 2. Tot 4 weken (28 dagen) voor de start van de 1e rijles van de kandidaat kun je 75% van het resterende tegoed voor rijlessen terugkrijgen.
 3. Tot 1 week (7 dagen) voor de start van de 1e rijles van de kandidaat kun je 50% van het resterende tegoed voor rijlessen terugkrijgen.
 4. Na de start van de 1e rijles van de kandidaat wordt er geen tegoed meer teruggegeven.
 5. Praktijkexamens die niet zijn vastgelegd worden tot 50% vergoed binnen 7 dagen na betaling; na deze periode is geen vergoeding meer mogelijk.
 6. Praktijkexamens die al WEL zijn vastgelegd worden 0% vergoed.

Artikel 5: Administratie en inschrijfkosten:

 1. Administratiekosten bij Termijnbetaling:

  • Bij het kiezen voor betaling in 2 termijnen brengen wij administratiekosten van 20 euro in rekening (gespreid over 2 facturen).
  • Bij het kiezen voor betaling in 3 termijnen brengen wij administratiekosten van 30 euro in rekening (gespreid over 3 facturen).
 2. Inschrijfkosten:

  • Een eenmalig bedrag van 30 euro aan inschrijfkosten wordt in rekening gebracht bij elke leerling. Deze kosten zijn van toepassing in verband met het gebruik van onze leerlingen app.

Artikel 6 Geldigheidsduur Pakketten of Tegoeden:

De geldigheidsduur van aangeschafte lespakketten of tegoeden is standaard vastgesteld op maximaal 8 maanden na de aankoopdatum. Binnen deze periode dient het lespakket of tegoed volledig te worden benut.

In uitzonderlijke gevallen, zoals aantoonbare ziekte, overlijden of verhuizing van de leerling, kan de geldigheidsduur worden verlengd tot maximaal 12 maanden na de aankoopdatum. In dergelijke situaties dient de leerling documentatie te verstrekken om de uitzonderlijke omstandigheden aan te tonen en in aanmerking te komen voor een verlengde geldigheidsduur.

Artikel 7 Vrijwaring: De rijschool vrijwaart de leerling van alle kosten die voortvloeit uit botsing, aanrijding of overrijden en alle snelheid boetes tijdens de rijles.

Artikel 8 Klachten: Alle klachten dienen per mail te worden verstuurd naar de rijschool. Vermeld op de klacht je naam en telefoonnummer. De rijschool is verplicht binnen 14 dagen contact met de kandidaat op te nemen.

Artikel 9 Tussentijdse Toets: Bij Rijschool Blue is het verplicht om een tussentijdse toets af te leggen. Deze verplichting is ingesteld in overeenstemming met de kwaliteitseisen van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Het nemen van een tussentijdse toets bij onze rijschool draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het leerproces en bereidt onze kandidaten optimaal voor op het uiteindelijke rijexamen.

Artikel 10 Gratis Herexamens Aangeboden door Rijschool Blue: Rijschool Blue biedt gratis herexamens aan leerlingen. Deze herexamens zijn echter alleen geldig bij afname van het aantal rijlessen dat de rijschool adviseert op basis van het CBR-examenresultaat. Het gratis herexamen houdt in dat er geen aparte CBR-examenkosten van €136,50 worden berekend. In plaats daarvan blijft er een restbetaling van €153,50 binnen het totaalbedrag van €290 voor een praktijkexamen.English Translation of Our General Terms and Conditions for Rijschool Blue 2024

Article 1 Obligations of Rijschool Blue: The driving school is obligated to:

1. Offer driving instructors with a valid WRM (Driving Instructor Registration) license to the candidate.
2. Periodically inform the learner of their progress in relation to the examination requirements.
3. Reserve all theory and/or practical exams through the Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (Central Bureau for Driving Skills), and submit them to the Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
4. Arrange for a replacement vehicle of equal value in case of a breakdown shortly before the exam.
5. Ensure that the duration of the driving lesson, as agreed upon in the lesson agreement, is fully utilized for instruction.
6. Have insurance in place, with at least liability coverage.

Article 2 Obligations of the Learner: The learner is obligated to:

1. Adhere to the agreed-upon date, time, and location for each driving lesson. (The driving school allows a waiting period of 15 minutes per appointment; if the learner is not present within this time frame, the driving school will charge the full cost of the scheduled appointment).
2. Pay the full lesson price if a learner cancels a lesson within 48 hours. A lesson canceled late will not be charged by Rijschool Blue if the candidate cannot attend the lesson due to severe illness of the learner or a first or second-degree family member, a serious accident, or death of the learner or a first or second-degree family member. The driving school may request proof to exempt these lesson fees.
3. Follow all instructions from the instructor related to driving lessons up to the driving exam.
4. Complete their lesson card fully (and sufficiently). If the learner cannot complete it before their driving exam, the driving instructor is entitled to convert their practical exam to a practice test.
5. Truthfully complete the self-declaration.
6. Authorize the driving school at the CBR for the practice test and practical exam under driving school number 7179R2.
7. Report if there is a driving ban for the practical exam.
8. Not be under the influence of medications (that may affect driving), alcohol, or drugs immediately before the driving lesson. If the driving instructor suspects the use of any of these substances, the driving lesson will be immediately terminated, and the full lesson price will be charged.

In an examination of driving skills (theory exam, practice test, or other partial test, driving exam, and Further
Investigation), provide a valid identification document and, if required, a valid theory certificate (or valid replacement document).

Article 3 Cancellation Policy for Lesson Agreements:

1. In case of illness, death, or a verifiable relocation, it is possible to receive a 100% refund of the total amount.
2. Up to 4 weeks (28 days) before the start of the candidate’s 1st driving lesson, you can receive a 75% refund of the remaining credit for driving lessons.
3. Up to 1 week (7 days) before the start of the candidate’s 1st driving lesson, you can receive a 50% refund of the remaining credit for driving lessons.
4. After the start of the candidate’s 1st driving lesson, no credit will be refunded.
5. Practical exams that are not scheduled are reimbursed up to 50% within 7 days after payment; no reimbursement is possible after this period.
6. Practical exams that are ALREADY scheduled are not reimbursed.

Article 5: Administrative and Registration Fees:

Administrative Fees for Installment Payments:
1. Choosing to pay in 2 installments incurs administrative fees of 20 euros (spread over 2 invoices).
2. Choosing to pay in 3 installments incurs administrative fees of 30 euros (spread over 3 invoices).

Registration Fee:
A one-time fee of 30 euros is charged to each student. These costs are applicable for the use of our student app.

Article 6 Validity Period of Packages:

The validity period for purchased lesson packages or credits is initially set at a maximum of 8 months from the date of purchase. Within this period, the lesson package or credit must be fully utilized.

In exceptional cases, such as demonstrable illness, death, or relocation of the learner, the validity period may be extended to a maximum of 12 months from the date of purchase. In such situations, the learner is required to provide documentation to substantiate the exceptional circumstances and qualify for an extended validity period.

The driving school reserves the right to verify the validity period and take appropriate measures in accordance with the established terms and conditions.

Article 7: Indemnity: The driving school indemnifies the learner from all costs arising from collision, impact, or speeding fines during driving lessons.

Article 8: Complaints: All complaints must be sent by email to the driving school. Include your name and phone number in the complaint. The driving school is obliged to contact the candidate within 14 days.

Article 9: Practice Test: At Rijschool Blue, it is mandatory to take a practice test. This obligation is established in accordance with the quality requirements of the CBR (Central Bureau for Driving Skills). Taking a practice test at our driving school contributes to ensuring the quality of the learning process and prepares our candidates optimally for the eventual driving exam.

Article 10 Free Retakes Offered by Blue Driving School: Blue Driving School offers free retakes to its students. However, these retakes are only valid upon the purchase of the number of driving lessons recommended by the driving school based on the CBR exam result. The free retake entails the exclusion of separate CBR exam fees of €136.50. Instead, a remaining payment of €153.50 is retained within the total amount of €290 for a practical exam.